Legal notice

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

 

adresovaná dotknutej osobe v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)

 

S cieľom naplnenia zásady transparentného a spravodlivého spracúvania osobných údajov dotknutých osôb – používateľov webovej stránky zameranej na vyhľadávanie, ponuku a predaj fotovoltických systémov a príslušenstva s komerčným názvom „Hybrid House“ (ďalej len „Služba“) prevádzkovaná aj prostredníctvom webovej stránky www.hybridhouse.sk týmto prevádzkovateľ predkladá dotknutým osobám nasledujúce informácie:

 

 • Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb je spoločnosť Hybrid House s. r. o., so sídlom: Mýtna 50, 811 07 Bratislava IČO: 54 460 018, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 159400/B, telefonický kontakt: +421 903 038 223, email: info@hybridhouse.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 

 • Identifikačné údaje a kontaktné údaje zodpovednej osoby Prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ ustanovil zodpovednú osobu na účely ochrany osobných údajov, ktorou je: Milan Gbelec, adresa: Budmerice 1242, 900 86 Budmerice, Slovenská republika, telefonický kontakt: +421 903 038 223, email: milan@hybridhouse.sk (ďalej len „Zodpovedná osoba“).

 

 • Účely a právne základy spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na nasledujúce účely a na nasledujúcich právnych základoch:

 • na účel vyhľadávania používateľom zvolených fotovoltických a elektrotechnických zariadení a systémov a príslušenstva a poskytovania informácií o nich podľa používateľom zadaných kritérií (t. j. ešte pred samotným objednaním a uzavretím kúpnej zmluvy) – právny základ čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov),
 • na účely spracovania objednávky používateľa v rámci eshopu – právny základ čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy),
 • na účely marketingovej komunikácie s používateľmi Služby formou zasielania newslettra emailom, prípadne sms notifikácií – právny základ čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (spracúvanie osobných údajov prebieha na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa informovať používateľov o novom tovare, zľavách, špeciálnych ponukách s cieľom podporiť predaj,
 • na účely vernostného programu pre používateľov Služby (narodeninové zľavy a ponuky) – právny základ čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov),
 • na účely vedenia účtovníctva Prevádzkovateľom a plnenie zákonných daňových povinností Prevádzkovateľa – právny základ čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich najmä, ale nie výlučne, zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • na účely zabezpečenia riadneho a užívateľsky prijateľného fungovania webovej stránky Prevádzkovateľa prostredníctvom súborov cookies – právny základ čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov sledovaných Prevádzkovateľom zameraných na zabezpečenie riadneho technického fungovania a čo najlepšieho prispôsobenia webovej stránky Prevádzkovateľa požiadavkám dotknutých osôb, a to vďaka sledovaniu návštevnosti,  pohybu v rámci stránky a funkcií, ktoré využívajú dotknuté osoby.

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou na účely uzavretia kúpnej zmluvy v eshope je zmluvnou požiadavkou a predpokladom platného uzavretia a následného riadneho plnenia podľa kúpnej zmluvy podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákona č. 102/2014 Z. z. na účely objednania tovaru používateľom webovej stránky Hybrid House.sk a dodaniu tovaru Prevádzkovateľom, ergo dotknutá osoba je ich povinná poskytnúť, v opačnom prípade s ňou nebude možné riadne a platne uzavrieť kúpnu zmluvu v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je nevyhnutné aj na plnenie samotnej kúpnej zmluvy Prevádzkovateľom,  ako aj na plnenie na  to nadväzujúcich zákonných povinností vedenia účtovníctva a plnenia daňových povinností Prevádzkovateľa. Poskytnutie osobných údajov a využívanie registrácie na webovej stránke Hybrid House Prevádzkovateľa nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou nevyhnutnou na plnenie zmluvy, avšak ak nedôjde k ich poskytnutiu dotknutou osobou, nebude môcť využívať funkcie webovej stránky na účely, na ktoré je určená, ako ani využívať výhody vernostného programu Prevádzkovateľa.

 

 

 • Identifikácia príjemcu osobných údajov, resp. kategórie príjemcov:

Osobné údaje dotknutých osôb sú Prevádzkovateľom poskytované nasledujúcim príjemcom, resp. kategóriám príjemcov:

 

 • Spoločnosti zabezpečujúce doručovanie zásielok (rôzni poskytovatelia kuriérskych služieb, Packeta Group a pod.) spolupracujúce s Prevádzkovateľom pri doručovaní tovaru objednaného v eshope;
 • Advokát, všeobecné súdy SR, exekútor, notár;
 • Účtovník Prevádzkovateľa.

 

 • Tretie krajiny alebo medzinárodná organizácia, do ktorých Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje:

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

 • Doba uchovávania osobných údajov:
 • osobné údaje poskytnuté na účely uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy (dodania tovaru z eshopu) Prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou, resp. do doby úplného uspokojenia všetkých pohľadávok Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s dotknutou osobou – používateľom.
 • osobné údaje spracúvané na účel plnenia zákonných povinností týkajúcich sa vedenia účtovníctva a plnenia daňových povinností uchováva Prevádzkovateľ po dobu vyplývajúcu z právnych predpisov o archívoch a registratúrach maximálne však 10 rokov.
 • osobné údaje spracúvané na účely poskytovania Služby prostredníctvom webovej stránky Hybrid House vrátane vernostného programu Prevádzkovateľa sú spracúvané a uchované po dobu trvania súhlasu používateľa najdlhšie však tri roky odo dňa udelenia súhlasu.

 

 • Kategórie Prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje v rozsahu

 • meno a priezvisko, resp. názov-obchodné meno v prípade fyzickej osoby podnikateľa,
 • doručovacia a fakturačná adresa (v rozsahu ulica a číslo, PSČ, mesto/obec, štát),
 • dátum narodenia,
 • IČO,

 

 • mobilný telefonický kontakt,
 • email,
 • informácie o tovaroch zapísaných na tzv. wishlist,
 • informácie o preferovaných produktoch, značkách fotovoltických a elektrotechnických tovarov
 • informácie o kontaktoch používateľa Služby v rozsahu (meno a priezvisko)

 

 • Práva dotknutej osoby:

Ako dotknutá osoba máte

 • právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú (čl. 15 Nariadenia),
 • právo na opravu svojich osobných údajov (čl. 16 Nariadenia),
 • právo na vymazanie osobných údajov – tzv. právo na „zabudnutie“ (čl. 17 Nariadenia),
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia),
 • právo na prenosnosť osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy (čl. 20 Nariadenia).

 

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia alebo proti spracúvaniu Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom na účely priameho marketingu.

 

Ako dotknutá osoba máte taktiež právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov (ak sú tieto spracúvané na právnom základe, ktorým je Váš súhlas) listinne zaslaním žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo  elektronicky zaslaním emailovej správy na emailovú adresu info@hybridhouse.sk Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom založenom na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Svoje práva dotknutej osoby si môžete uplatniť u Prevádzkovateľa listinne zaslaním žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa: Mýtna 50, 811 07 Bratislava alebo elektronicky prostredníctvom formulára zaslaním na emailovú adresu: info@myallab.com.

 

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jeho žiadosti pri uplatňovaní svojich práv, bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, Prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.

 

Ak Prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne najneskôr do jedného mesiaca od doručenia jej žiadosti, je povinný ju informovať o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Oznámenia a opatrenia prijaté v súvislosti s právami dotknutej osoby a oznámenia porušenia ochrany osobných údajov, sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže

·        požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo

·        odmietnuť konať na základe žiadosti.

Zjavnú neopodstatnenosť žiadosti alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje Prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o jeho totožnosti.

 

 • Právo podať sťažnosť:

V prípade nadobudnutia podozrenia z neoprávneného spracúvania Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. Dozorným orgánom v SR je Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, email: statny.dozor@pdp.dov.sk.

 

 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie:

Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb automatizovaným rozhodovaním, ani profilovaním.

 

 

 • Doplňujúce informácie pre dotknutú osobu:

 

Dotknutá osoba, ktorá sa zaregistrovala na webovej stránke Hybrid House Prevádzkovateľa, si môže kedykoľvek skontrolovať, upraviť a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na webovej stránke Hybrid House v sekcii môj profil.

 

 

 

Prevádzkovateľ poskytne informácie podľa tohto poučenia elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s dotknutou osobou dohodne. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

 

 

 

V Bratislave dňa 09.6.2022