Our policies

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

adresovaná dotknutej osobe v súlade s čl. 14nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)

 

S cieľom naplnenia zásady transparentného a spravodlivého spracúvania osobných údajov dotknutých osôb – fyzických osôb, ktorým je z eshopu prevádzkovateľa prevádzkovaného v mobilnej aplikácii pod komerčným názvom „ALLAB“ dodávaný tovar objednaný inou osobou  napr. ako darček a pod. (ďalej len „Služba“),týmto prevádzkovateľ predkladá dotknutým osobám nasledujúce informácie:

 

 • Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb je spoločnosť ALLAB s.r.o., so sídlom: Poriadie 305, 906 22 Poriadie, IČO: 54 056 071, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 42460/R, telefonický kontakt: +421 947 900 222 email: info@myallab.com(ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 

 • Identifikačné údaje a kontaktné údaje zodpovednej osoby Prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ ustanovil zodpovednú osobu na účely ochrany osobných údajov, ktorou je: Milan Gbelec, so sídlom: Budmerice 1242, 900 86 Budmerice, telefonický kontakt: +421 947 900 222, email: info@myallab.com(ďalej len „Zodpovedná osoba“).

 

 • Účely a právne základy spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na nasledujúce účely a na nasledujúcich právnych základoch:

 • na účel splnenia povinností z kúpnej zmluvy uzavretej v eshope Prevádzkovateľa prostredníctvom mobilnej aplikácie „ALLAB“, a to konkrétne na účely spracovania objednávky a doručenia tovaru dotknutej osobe, pre ktorú bol tento tovar zakúpený inou fyzickou alebo právnickou osobou– právny základ čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov sledovanýchPrevádzkovateľom). Vzhľadom na skutočnosť, že zákazníci Prevádzkovateľa majú možnosť tovar zakúpený v eshope prostredníctvom mobilnej aplikácie „ALLAB“ nechať doručiť aj na meno a adresu inej fyzickej osoby, ako je tá, ktorá nákup vykonala/zaplatila napr. ako darček alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, Prevádzkovateľ na účely splnenia svojich zmluvných povinností voči zákazníkovi sleduje oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb - adresátov zásielok tovaru v rozsahu nevyhnutnom na úspešné doručenie zásielky a spracovanie účtovných a daňových dokumentov.
 • na účely vedenia účtovníctva Prevádzkovateľom a plnenie zákonných daňových povinností Prevádzkovateľa – právny základ čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, t.j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa ako prevádzkovateľa eshopu prostredníctvom mobilnej aplikácie ALLAB (predávajúceho) vyplývajúcich najmä, ale nie výlučne, zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 

 • Identifikácia príjemcu osobných údajov, resp. kategórie príjemcov:

Osobné údaje dotknutých osôb sú Prevádzkovateľom poskytované nasledujúcim príjemcom, resp. kategóriám príjemcov:

 

 • s Prevádzkovateľom spolupracujúce kuriérske spoločnosti a spoločnosti zo skupiny Packeta Group;
 • Advokát, všeobecné súdy SR, exekútor, notár;
 • Účtovník Prevádzkovateľa.

 

 • Tretie krajiny alebo medzinárodná organizácia, do ktorých Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje:

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

 • Doba uchovávania osobných údajov:
 • osobné údaje spracúvané na účel dodania zásielky a plnenia zákonných povinností týkajúcich sa vedenia účtovníctva a plnenia daňových povinností uchováva Prevádzkovateľ po dobu vyplývajúcu z právnych predpisov o archívoch a registratúrach maximálne však 10 rokov.

 

 • Kategórie Prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje v rozsahu

 • meno a priezvisko,
 • bydlisko – adresa pre doručenie zásielky (v rozsahu ulica a číslo, PSČ, mesto/obec, štát),
 • mobilný telefonický kontakt,
 • v niektorých prípadoch emailovú adresu.

 

 • Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby:

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby získal od svojich zákazníkov, ktorí ako používatelia mobilnej aplikácie ALLAB pre dotknutú osobu tovar zakúpili.

 

 • Práva dotknutej osoby:

Ako dotknutá osoba máte

 • právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú (čl. 15 Nariadenia),
 • právo na opravu svojich osobných údajov (čl. 16 Nariadenia),
 • právo na vymazanie osobných údajov – tzv. právo na „zabudnutie“ (čl. 17 Nariadenia),
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia),
 • právo na prenosnosť osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy (čl. 20 Nariadenia).

 

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

 

Ako dotknutá osoba máte taktiež právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov (ak sú tieto spracúvané na právnom základe, ktorým je Váš súhlas)listinne zaslaním žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo  elektronicky zaslaním emailovej správy na emailovú adresu info@myallab.com.Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom založenom na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Svoje práva dotknutej osobysi môžete uplatniť u Prevádzkovateľa listinnezaslaním žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo elektronicky prostredníctvom formulára zaslaním na emailovú adresu: info@myallab.com.

 

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jeho žiadosti pri uplatňovaní svojich práv, bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, Prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.

 

Ak Prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne najneskôr do jedného mesiaca od doručenia jej žiadosti, je povinný ju informovať o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Oznámenia a opatrenia prijaté v súvislosti s právami dotknutej osoby a oznámenia porušenia ochrany osobných údajov, sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže

·      požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo

·      odmietnuť konať na základe žiadosti.

Zjavnú neopodstatnenosť žiadosti alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje Prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o jeho totožnosti.

 

 • Právo podať sťažnosť:

V prípade nadobudnutia podozrenia z neoprávneného spracúvania Vašich osobných údajovmáte ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. Dozorným orgánom v SR je Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, email: statny.dozor@pdp.dov.sk.

 

 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie:

Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb automatizovaným rozhodovaním, ani profilovaním.

 

 

 • Doplňujúce informácie pre dotknutú osobu:

 Prevádzkovateľ poskytne informácie podľa tohto poučenia elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s dotknutou osobou dohodne. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

 

 

 

V __________dňa _______

SOLAR FULL ROOF™ - hybridhouse

Subsidies for households

The new Green Homes 2023-2029 project has EUR 151.6 million available from the Slovakia Program of which EUR 58.1 million is for the installation of equipment in the Bratislava region.

more info

Subsidies for companies

We will be glad to help you with the expected Green business challenge.
From this challenge, entrepreneurs will be able to receive up to EUR 70,000 for photovoltaics, solar collectors, heat pumps and also for the energy audits themselves, which will be attached to the projects.

more info