Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim Hybrid House s. r. o., so sídlom: Mýtna 50, 811 07 Bratislava IČO: 54 460 018, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 159400/B, a kupujúcim, ktoré vyplývajú zo zmluvy uzatvorenej medzi Hybrid House s. r. o.  ako predávajúcim, a zákazníkmi ako kupujúcim cez internetový obchod umiestnený na webe s názvom „HybridHouse“. Internetový obchod prevádzkuje osoba zhodná s predávajúcim.

Uzatvorením zmluvy s predávajúcim, akceptujete Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok.

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Účelom Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim, s cieľom zabezpečiť informovanosť zákazníkov o podmienkach poskytovaných tovarov.
 2. Predávajúci je Hybrid House s. r. o., so sídlom: Mýtna 50, 811 07 Bratislava, IČO: 54 460 018, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 159400/B (ďalej len „predávajúci“).
 3. Predávajúci prevádzkuje na webovej stránke „HybridHouse“ internetový obchod (ďalej len „e-shop“), najmä v oblasti fotovoltiky a elektrotechnických zariadení a príslušenstva a ďalších tovarov a služieb.
 1. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril záväznú objednávku. Pre účely zákona, najmä zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 2. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia.
 3. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie je nulová).
 4. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.
 5. Na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom elektronických zariadení na diaľku a nejedná sa o vzťah medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a príjemcom služieb informačnej spoločnosti sa tieto všeobecné obchodné podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá právnym predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokiaľ medzi nimi nebolo dohodnuté inak.
 6. Žiadosť o rezerváciu predstavuje právne nezáväzné a časovo obmedzené vyhradenie si určitého dostupného tovaru (t.j. ktorý je „skladom“) z aktuálnej ponuky predávajúceho zverejnenej na stránkach jeho e-shopu, s možnosťou prevzatia a platby výlučne osobne na výdajnom mieste, pri ktorom nedochádza k objednávke a kupujúci sa tým ani inak nezaväzuje kúpiť si alebo prevziať rezervovaný tovar a to v prípade ak ako spôsob dopravy zvolí „osobne na predajni – rezervácia tovaru“. Žiadosť o rezerváciu možno vykonať i opakovane. Predávajúci bezodplatne a po obmedzenú dobu takto rezervovaný tovar pre kupujúceho na predajnom mieste podrží bez toho, aby žiadosť o rezerváciu akceptoval (nedochádza tak k dojednávaniu, ani k uzatvoreniu obchodu), čím kupujúcemu poskytuje možnosť zvážiť kúpu rezervovaného tovaru. Kupujúci je oprávnený žiadosť o rezerváciu kedykoľvek zrušiť. Predávajúci je oprávnený žiadosť o rezerváciu zrušiť, ak nie je schopný zabezpečiť alebo podržať na predajnom mieste kupujúcim rezervovaný tovar. K zániku rezervácie dochádza automaticky, márnym uplynutím doby rezervácie. Celý obchod (vrátanie vykonania právne záväzného návrhu na kúpu rezervovaného tovaru kupujúcim, jeho akceptácia predávajúcim, zaplatenie a prevzatie rezervovaného tovaru) sa uskutočňuje výlučne osobne, na predajnom mieste (v showroome predajcu“). Na obchod, podkladom ktorého bola žiadosť o rezerváciu, sa tieto obchodné podmienky nevzťahujú, nakoľko ten sa uskutočňuje osobne na predajnom mieste.  
 1. Uzatvorená Individuálna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim na základe dohody zmluvných strán má prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.
 2. Zmluvnými stranami sa rozumejú predávajúci a kupujúci. 
 3. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávky tovaru a služieb v e-shope v časti nákupný košík, a to vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru, kde všetky políčka sú povinné a stlačením tlačidla Záväzne objednávam sa považuje objednávka dokončenú.
 4. Zmluvou sa rozumie zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
 5. Za kontakt na predávajúceho sa považuje telefónne číslo zverejnené na webovej stránke e-shopu.
 6. Za kontakt na predávajúceho sa považuje aj e-mailová adresa zverejnená na webovej stránke e-shopu. 
 7. Všetky zásielky adresované predávajúcemu v rozsahu VOP sa zasielajú na sídlo spoločnosti:

Hybrid House s. r. o.

Mýtna 50

811 07 Bratislava – Staré Mesto

 

 1. Fakturačné údaje spoločnosti:

 

Hybrid House s. r. o.

Mýtna 50

811 07 Bratislava – Staré Mesto

IČO: 54 460 018

DIČ: 2121688976

IČ DPH: SK2121688976


Čl. 2

Uzatvorenie zmluvy

 

 1. Uzatvorený zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je kúpnou alebo inou individuálne dojednanou zmluvou, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačný poriadok, ktorý je zverejnený na webovej stránke predajcu. 
 2. Zmluva sa považuje za uzatvorenú momentom potvrdenia akceptácie objednávky (nie potvrdením o prijatí objednávky na spracovanie) zo strany predávajúceho.
 3. Uskutočnením nákupu s predávajúcim, kupujúci vyjadruje svoj neodvolateľný súhlas s VOP a RP.
 4. Uzatvorením zmluvy sa predávajúci zaväzuje zabezpečiť kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite, pričom predávajúcemu vzniká súčasne právo žiadať od kupujúceho zaplatenie dohodnutej ceny.
 5. Zmluvou sa rozumie nielen dokument v písomnej forme pod týmto názvom, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy medzi kupujúcim a predávajúcim. 

Čl. 3

Nákup tovaru a cena

 

 1. Cena uvedená v e-shope je konečná a to vrátane dane z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. 
 2. V prípade, ak požadovaný tovar nie je dostupný, predávajúci môže na základe individuálnej dohody a dostupnosti tovaru u externých dodávateľov a skladov, pre klienta daný tovar objednať. Klient berie na vedomie, že dodacia lehota v tomto prípade nezávisí od predávajúceho.
 3. Ceny uvedené na e-shope sú platné v čase odoslania objednávky.
 4. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a objednávka sa stáva záväznou s povinnosťou platby. 
 5. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho (nie prijatím objednávky na spracovanie) vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. 
 6. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom, ktorý je využiteľný aj na účely reklamačného poriadku. Reklamačný poriadok je zverejnený samostatne na e-shope predávajúceho. 
 7. Kupujúcemu je po vytvorení záväznej objednávky v e-shope automaticky odoslaný vygenerovaný e-mail potvrdzujúci doručenie objednávky. Tento e-mail nie je potvrdením objednávky tovaru.
 8. Potvrdením prijatej objednávky je samostatný e-mail s potvrdením objednávky, ktorý je kupujúcemu doručený po preverení dostupnosti zásob objednaného tovaru. 
 9. Súčasťou každej zásielky je priložený daňový doklad. V prípade, že Vám nebol daňový doklad spolu so zásielkou doručený, bezodkladne nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom. 

 

Čl. 4

Objednanie tovaru a uzatvorenie zmluvy

 

 1. Predávajúci kupujúceho informuje o odoslaní tovaru elektronickou poštou (e-mailom) na e-mailovej adrese, ktorú kupujúci uviedol v elektronickej objednávke.
 2. Za pravosť poskytnutých informácií zodpovedá kupujúci. Za poskytnutie chybných údajov pri platbe je rovnako zodpovedný kupujúci. Predávajúci nezodpovedá za škodu a omeškanie dodania objednávky, ktoré je spôsobené poskytnutím nesprávnych / nepravdivých údajov pri objednávke. Kupujúci je povinný v prípade objavenia chyby v zadaných informáciách bezodkladne kontaktovať predávajúceho, ktorý tieto nezrovnalosti odstráni. Pokiaľ tieto zmeny kupujúci nevykoná do času odovzdania zásielky prepravcovi, zvýšené náklady na dopravu znáša kupujúci, ak nie je dohodnuté inak. Táto skutočnosť nie je dôvodom na odstúpenie od uzatvorenej zmluvy. 

 

Čl. 5

Doprava a podmienky dodania

 

 1. Tovar je expedovaný v čo najkratšom čase podľa kapacít predávajúceho a dostupnosti tovaru. 
 2. Tovar na sklade je odosielaný vo väčšine prípadov do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.
 3. odoslaním sa rozumie odovzdanie tovaru na odoslanie prostredníctvom zvolenej dopravy. Termín dodania tovaru kupujúcemu závisí od prevzatia si doporučenej zásielky kupujúcim. V prípade objednávky viac ako 1 ks produktu, pri ktorom máme uvedenú dostupnosť na sklade, negarantujeme okamžitú dostupnosť všetkých objednaných kusov. Garantujeme len dostupnosť 1ks na sklade. O dostupnosti produktov bude kupujúci informovaný v potvrdzujúcom e-maile. Doba doručenia by nemala presiahnuť 21 pracovných dní. 
 4. V prípade záujmu o aktuálne nedostupný tovar, prípadne aj tovar, ktorý nemá predávajúci v ponuke, je možné zaslať informačný mail (nie objednávku) na emailovú adresu predávajúceho, ktorý podľa svojich možností zistí možnosť dodania zvoleného tovaru.
 5. V prípade ak dôjde k predĺženiu lehôt na doručenie, predávajúci je povinný kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať. V prípade, ak kupujúci nesúhlasí s predĺžením lehoty na doručenie, môže od zmluvy odstúpiť. 
 6. V cene tovaru uvedenej na e-shope, nie sú započítané náklady na balné, dopravu a prepravu. Tieto sú vyrátané až v časti Doprava pri vyplnení objednávky. Tieto náklady sa k cene objednávky prirátajú až v sekcii Spôsob doručenia a platby, vychádzajúc z údajov zadaných v predchádzajúcej sekcii Adresa doručenia. 
 7. Poštovné v rámci územia Slovenskej republiky a do krajín mimo územia Slovenskej republiky je účtované a hradí ho kupujúci, bez ohľadu na výšku objednávky, ak nie je uvedené inak, najmä v prípade akcií a zliav na dopravu podľa konkrétnych individuálnych podmienok platných v čase objednávky.
 8. Cena poštovného za tovar bude zákazníkovi vypočítaná pri objednávke v závislosti na voľbe spôsobu dopravy alebo odberu tovaru.
 9. Zákazník je pri akomkoľvek spôsobe dopravy povinný počkať na oznámenie predávajúceho, že tovar je pripravený na prevzatie. V prípade doručenia na adresu bude zákazník kontaktovaný prepravnou spoločnosťou, prostredníctvom ktorej bude zásielka doručovaná.
 10. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 11. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s dopravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 12. V prípade ak kupujúci zistí akýkoľvek rozpor medzi dokladom o kúpe (faktúrou) a zakúpeným tovarom (v druhu alebo v množstve), alebo ak kupujúci neobdržal so zakúpeným tovarom správne vyplnený doklad o kúpe, je povinný ihneď, najneskôr však do 24 hodín po obdržaní zásielky o tejto skutočnosti informovať predávajúceho (telefonicky alebo e-mailovou komunikáciou). Toto upozornenie je kupujúci nutný vykonať v prípade keď je zistený finančný rozdiel v prospech, ako aj v neprospech kupujúceho. V prípade zamlčania týchto informácii je kupujúci zodpovedný za vzniknutú škodu. 
 13. Osobné údaje kupujúceho potrebné na dodanie tovaru budú poskytnuté dopravcovi – tretiemu subjektu výhradne za účelom dodania tovaru. 

 

Čl. 6

Platobné podmienky

 

 1. Za objednaný tovar je možné platiť online- platbou prostredníctvom zriadenej platobnej brány  V prípade, že kupujúci zvolí osobný odber tovaru je možná platba pri osobnom prevzatí v mieste Showroomu predajcu Stará Ivánska cesta 2, Bratislava.
 2. platba vopred na bankový účet predávajúceho Hybrid House s. r. o., so sídlom: Mýtna 50, 811 07 Bratislava – Staré Mesto na základe platobných pokynov, ktoré spoločnosť Hybrid House s. r. o., so sídlom: Mýtna 50, 811 07 Bratislava – Staré Mesto zasiela zákazníkovi na emailovú adresu, ktorú si zákazník zadáva pri vytváraní objednávky.
 3. platba na výdajnom mieste Zásielkovne (prostredníctvom zásielkovej služby)

 

Čl. 7

Zrušenie objednávky

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípadoch:
  1. v prípade neúplného alebo chybného vyplnenia objednávkového formuláru,
  2. ak z dôvodu vypredania alebo nedodania tovaru dodávateľom nedokáže predávajúci dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote určenej VOP,
  3. ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo je dlhodobo nedostupný alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa zistenia vyššie uvedených skutočností predávajúcim, vrátená.
 2. V prípadoch uvedených v odseku 1. tohto článku VOP môže predávajúci zrušiť len časť objednávky, pokiaľ je dodanie zvyšnej časti objednávky možné.

 

Čl. 8

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

 

 1. Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
 2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať, a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, a to najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, epidemiologická situácia, zmeny v legislatíve a iné.
 3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 tohto článku, sú zmluvné strany povinné si tieto skutočnosti oznámiť bez zbytočného odkladu.

 

Čl. 9

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

 

 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.). Kupujúci má právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru. 
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy v zmysle ods. 1 je nutné, aby bol v uvedenej lehote (14 kalendárnych dní) odoslaný ručne podpísaný Formulár na odstúpenie od zmluvy (poštou alebo elektronicky na info@hybridhouse.sk). V prípade, ak kupujúci toto opomenie, predávajúci nie je povinný takto vrátený tovar akceptovať. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné zaslať spoločne s tovarom, ktorý je predmetom zmluvy na odstúpenie alebo samostatne. Vzor formuláru na odstúpenie od zmluvy je dostupný na poslednej strane VOP.
 3. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar musí byť vrátený s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. 
 4. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru v súlade s §10 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa Formuláru na odstúpenie od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. V prípade platby cez Stripe sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na odlišný postup každej banky pri navrátení finančných prostriedkov pri platbe kartou. Žiadame Vás, aby ste si vyslovene pozreli výpis z účtu, nakoľko niektoré banky neinformujú o vrátených finančných prostriedkoch, ako o platbe doručenej na účet. Platba sa len objaví vo výpise. Tento postup bánk ovplyvniť nevieme.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že vynaložené finančné náklady na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru (zaslanie listiny, poštovné na vrátenie zásielky), znáša spotrebiteľ / kupujúci. 
 7. V prípade, ak si spotrebiteľ nesplní svoju povinnosť a tovar v stanovenom čase predávajúcemu nevráti, čím spôsobí predávajúcemu škodu, je predávajúci oprávnený vzniknutú škodu vymáhať od kupujúceho, a to aj súdnou cestou. 
 8. Spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť v prípade skutočností, (1) ktoré vylučujú odstúpenie od zmluvy, o ktorých bol spotrebiteľ vopred vyslovene upovedomený; (2) v prípade predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, (3) tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, (4) pri predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia (5) v prípade porušeného ochranného obalu po dodaní, (6) pri predaji tovaru, ktorého cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a (6) v samostatne dojednaných prípadoch so spotrebiteľom. 

 

Čl. 10

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z nasledovných dôvodov:
  1. vypredanie zásob, 
  2. nedostupnosť tovaru, 
  3. prerušenie výroby zo strany dodávateľa tovaru,
  4. ak nastali zmeny, ktoré znemožnili predávajúcemu plniť zo zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, a to i pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať. 
 2. Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť, bez predchádzajúceho upozornenia, v prípade, ak zo strany kupujúceho nebola uhradená kúpna cena v primeranej lehote. Najmä v prípade platby na účet predávajúceho, predávajúci počká 14 dní odo dňa potvrdenia objednávky e-mailom, ktorý obsahuje i pokyny k platbe. V prípade, ak nebude suma na účet predávajúceho v tomto časovom období pripísaná, predávajúci má nárok od zmluvy odstúpiť. O tejto skutočnosti bude zákazník upovedomený na emailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré bolo zadané pri objednávke. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu prípadne už zaplatenú sumu v lehote do 7 kalendárnych dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to vo forme platby, akou boli finančné prostriedky predtým na účet predávajúceho poukázané, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. 

 

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

 

 1. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.11.2022.
 2. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, ich zmluvné vzťahy sa riadia ustanoveniami VOP platnými a účinnými v čase uzatvorenia zmluvy.
 3. VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom SR. 
 4. Orgán dozoru nad činnosťou Predávajúceho: Orgánom dozoru SOI pre Bratislavský kraj je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava. V prípade vzniku sporov sa zmluvné strany dohodli, že sa budú snažiť o dosiahnutie zmierlivého riešenia sporu. Pokiaľ k zmierlivému riešeniu sporu nebude možné dospieť, príslušným na prejednanie sporov sú súdy SR miestne a vecne príslušné podľa právneho poriadku SR.
 5. Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti v zmluve upraviť aj odchylne od VOP. V prípade rozporov medzi zmluvnou úpravou a ustanoveniami VOP platí zmluvná úprava. 
 6. Pokiaľ by sa niektoré ustanovenie VOP stalo neplatným alebo neúčinným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť všetkých ostatných ustanovení VOP.
 7. Záručné podmienky sú zverejnené ako samostatný dokument na webovej stránke e-shopu. 
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP.

 

 
Hybrid House s. r. o.