Dotácie pre domácnosti

Využívajte obnoviteľné zdroje s podporou až do výšky 4025 €. 

Zelenšia budúcnosť vďaka podpore z projektu nová Zelená domácnostiam.

Nový projekt Zelená domácnostiam 2023-2029 má k dispozícií 151,6 miliónov eur z programu Slovensko pričom na inštaláciu zariadení v Bratislavskom kraji je vyčlenených 58,1 miliónov EUR.

Koľko € vieme dostať a aké sú zakladné podmienky ?

Základná tarifa 

500 € / 1 kW s max. výškou podpory 3500 € *

Poskytnutý príspevok, je obmedzený na výkon 3 kW - 1500 eur 

V prípade spotreby elektriny vyššej ako 3000 kWh/rok, ktorú  

*domácnosť preukáže faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie, môže byť maximálny podporovaný výkon vyšší, maximálne do 7 kW, kedy je možné dostiahnuť hranicu 3500 Eur. 

Zvýšená tarifa 

575 € / 1 kW s max. výškou podpory 4025 € **

** je poskytnutá domácnosti, po inštalácií bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá.

Podmienky podpory, ktoré sú aktuálne

  • FVE do výkonu 10,8 kW
  • Oprávnená žiadateľ - je vlastníkom rodinného domu; fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovým vlastníkom rodinného domu; fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podiel
  • Nehnuteľnosť musí byť evidovaná v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky ako rodinný dom; rozostavaný rodinný dom; respektíve iná budova, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt 
  • Inštaláciu musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu - Naša firma samozrejme takýmto potvrdením disponuje. 
  • Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.
  • nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. 

 

 

Viac o dotáciách nájdete na :

https://zelenadomacnostiam.sk/sk/