Dotácie pre domácnosti

Využívajte obnoviteľné zdroje!

Zelená budúcnosť s podporou štátu – obnoviteľné zdroje pre každého!

Nový projekt Zelená domácnostiam 2023-2029 má k dispozícií 151,6 miliónov eur z programu Slovensko z toho na inštaláciu zariadení v Bratislavskom kraji je 58,1 miliónov EUR.

Koľko € dostanem za fotovoltiku a dokedy sa poukážky vyplácajú ?

! Podporu inštalácie zariadení je možné poskytovať do 31.12.2029, alebo do vyčerpania alokácie.

! Podpora vie dosiahnuť až výšku 4025 €.

Nové * Sadzba – 500eur/kW – max. výška podpory je 3500 eur.

Maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, je obmedzený na 3 kW.

 ** V prípade spotreby elektriny vyššej ako 3000 kWh/rok, ktorú domácnosť preukáže faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie, môže byť maximálny podporovaný výkon vyšší, maximálne do 7 kW.

** Zvýšená sadzba o 15 percent -–> 575 eur/kW – maximálna výška podpory 4025 eur.

 Základné podmienky

 1. Oprávnený subjekt požiadať o poskytnutie príspevku v postavení užívateľa (domácnosť).

2. Nehnuteľnosť je v katastri registrovaná ako rodinný dom alebo rozostavaný rodinný dom - Nové *alebo iná budova ktorá slúži na bývanie a žiadateľ tam má TP.

3. Inštaláciu zariadenia zabezpečí oprávnený zhotoviteľ, tento garantuje aj správnosť technického riešenia.

4. Splnenie požiadaviek a podmienok príslušnej DS (distribučnej spoločnosti do ktorej bol zdroj pripojený, ak je pripojený).

5. Súčasťou inštalácie zariadení na výrobu elektriny sú aj meniče.

6. Oprávnené výdavky sú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny.

Spôsob a podmienky preplatenia poukážky fotovoltika pre rodinné domy

V prvom rade vyplnený formulár – www.domácnostiam.sk a povinné prílohy.

1. Originál Zmluvy s úradne osvedčeným podpisom domácnosti, vrátane poukážky.

2. Čestné vyhlásenie o splnení podmienok oprávnenosti domácnosti podľa článku D. bod 2.

3. Kópia faktúry za inštaláciu zariadenia.

4. Kópia dokladu o inštalácii zariadenia v domácnosti a uvedení zariadenia do prevádzky(ďalej aj ako „Doklad o inštalácii“); (Doklad o inštalácii musí byť podpísaný domácnosťou).

5. Kópia právoplatného stavebného povolenia v prípade neskolaudovaného rodinného domu zapísaného v liste vlastníctva ako rozostavaná stavba.

6. Oznámenie o mieste trvalého pobytu minimálne jednej osoby domácnosti alebo fotokópia občianskeho preukazu v prípade, že na liste vlastníctva je zapísaná iná budova slúžiaca na rodinné bývanie ako rodinný dom a miesto trvalého pobytu nevyplýva z overovacej doložky na Zmluve o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia.

7. Originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúca oprávnenosť osoby zastupujúcej žiadateľa uvedeného v článku D. na základe zákonného splnomocnenia (napr. rodič maloletého dieťaťa - vlastníka), na základe rozhodnutia štátneho orgánu (napr. opatrovník) alebo na základe dohody s vlastníkom (správca, iná osoba).

8. Fotodokumentácia, na ktorej bude zdokumentované celé inštalované zariadenie v celkualebopo častiach vrátane fotografií nehnuteľnosti (rodinného alebo bytového domu), kde bolo zariadenie inštalované, tak aby bolo možné nehnuteľnosť aj inštalované zariadenie jednoznačne identifikovať. Na fotografiách je potrebné čitateľne zachytiť výrobný štítok s označením výrobného typu inštalovaného zariadenia a v prípade relevantnosti aj menič napätia s výrobným štítkom.