Dotácie pre firmy

Ak ste malý alebo stredný podnik alebo podnikáte ako ZSČO? (ďalej len „MSP“) a uvažujete o fotovoltike

Prostredníctvom nového národného projektu SIEA Zelená podnikom budete môcť získať príspevok do výšky 70-tisíc eur na vypracovanie energetického auditu a inštaláciu vhodných zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie primárne pre vlastnú spotrebu.

 

Dotácia bude môcť pokryť až do 45% oprávnených nákladov, pričom základná intenzita pomoci je 35%, s možnosťou bonifikácie o 5% (ak minimálne 90% vyrobenej energie bude spotrebovaných u žiadateľa) a ďalších 5% na zariadenia s minimálnym zaťažením ovzdušia.

MSP bude môcť požiadať v jednej žiadosti o vydanie poukážky o podporu na všetky podporované druhy zariadení alebo môže podať viac žiadostí až do maximálnej výšky pomoci. Podpora na vypracovanie účelového energetického auditu bude poskytovaná vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov na vypracovanie auditu, najviac však 2 500 eur. (Čo presne má účelový audit obsahovať, bude uvedené v usmernení, ktoré SIEA vopred zverejní)

 

Dotáciu budete môcť získať na:

fotovoltické systémy,

slnečné kolektory (na ohrev teplej vody alebo vykurovanie),

tepelné čerpadlá,

veterné turbíny. 

Okrem fotovoltických panelov môžete príspevok čerpať aj na ďalšie súčasti systému ako:

 • zariadenie na uskladnenie energie (t.j. batérie), 
 • systém inteligentného riadenia výroby a spotreby (tj. menič a ďalšia elektronika),
 • prevádzkové meradlo a meradlo pomocnej energie.
 • Uprednostňovať sa budú zariadenia vyrábajúce energiu pre vlastnú spotrebu firmy.

 

Energetický audit

Keďže cieľom dotácií je znížiť energetickú náročnosť podnikov a zlepšiť životné prostredie, budete si musieť nechať spracovať energetický audit. Ten budete musieť priložiť ku každej žiadosti o dotáciu. 

Dotáciu možno získať aj na energetický audit počítajte s tým, že dotácia na audit sa započíta do celkového limitu.

Podporu dostanú malé a stredné podniky aj živnostníci

Kategória
podniku

Počet
zamestnancov
(hlavné kritérium)

Ročný obrat
(vedľajšie
kritérium)

Celková ročná bilančná
suma (hodnota aktív, vedľajšie kritérium)

Mikropodnik

menej ako 10

do 2 mil. € vrátane

do 2 mil. € vrátane

Malý podnik

10 – 49

do 10 mil. € vrátane

do 10 mil. € vrátane

Stredný podnik

50 – 249

do 50. mil € vrátane

do 43 mil. € vrátane

 

Do danej kategórie spadáte, ak spĺňate hlavné kritérium počtu zamestnancov a aspoň jedno vedľajšie kritérium. Do úvahy musíte brať údaje z účtovnej uzávierky za posledné účtovné obdobie, obrat musíte počítať bez DPH a ďalších nepriamych daní.

Žiadať budete môcť v každom regióne Slovenska a bez ohľadu na odvetvie.

Program bude fungovať na jednoduchom princípe poukážok

 • zhotoviteľa si vyberiete sami a nebude musieť byť zapísaný v zozname, bude však musieť mať oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a potrebné certifikáty  
 • poukážku vydá SIEA priamo Vám, ale preplatí Vám ju, až keď projekt zrealizujete a uhradíte zhotoviteľovi, 
 • od vydania poukážky bude lehota na realizáciu 6 mesiacov v tej istej lehote musí byť podaná žiadosť o preplatenie poukážky.
 • energetický audit musí byť súčasťou žiadosti, stavebné povolenie ani projektová dokumentácia nemusí.

Limity

 • Maximálna výška príspevku na jeden inštalovaný kW (overenie hospodárnosti) s akumuláciou/bez akumulácie.
 • Zariadenia na výrobu elektriny – obmedzenie inštalovaného výkonu na 250 kW.
 • Maximálna výška príspevku na jeden MSP bude 000,00 EUR.
 • Náklady na celý projekt = 556,00 EUR.

 

Ako to má fungovať

Celý proces získania podpory by mal fungovať v 4 krokoch:

 1. ŽIADATEĽ: Vypracovanie energetického auditu + podanie žiadosti o poukážku
 2. SIEA: Overenie splnenia podmienok + podpis zmluvy a vydanie poukážky
 3. ŽIADATEĽ: Inštalácia zariadenia + podanie žiadosti o preplatenie poukážky obe zrealizované do 6 mesiacov od podpisu zmluvy
 4. SIEA: Overenie splnenia podmienok vrátane posúdenia reálnej výšky nákladov na realizáciu + preplatenie poukážky

 

Žiadosť o poukážku musí obsahovať:

 • Energetický audit
 • Vyhlásenie MSP o prijímaní pomoci za posledné 3 fiškálne roky (minimálna pomoc)
 • Vyhlásenie o kvalifikovaní sa podniku ako MSP

 

NEPREMEŠKAJTE SPUSTENIE ZELENEJ PODNIKOM A DOHODNITE SI KONZULTÁCIU S NAMI.