Dotácie pre bytové domy

ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM AJ PRE BYTOVÉ DOMY

 

Projekt Zelenej domácnostiam priniesla stimuly aj pre BYTOVÉ DOMY, ktoré motivuje k úsporným energetickým opatreniam.

 

Nový projekt Zelená domácnostiam podporu pre bytové domy rozšíril na štyri druhy zariadení, ktoré im pomôžu znížiť náklady na energiu.

Bytové domy budú môcť požiadať o poukážku na slnečné kolektory a kotly na biomasu, tepelné čerpadlá ale aj na fotovoltické panely.

Podľa aktualizovaných podmienok bude pri určení výšky príspevku v bytových domoch rozhodujúci výkon zariadenia, ktorý navrhne energetický audit so zohľadnením potenciálu úspor a množstva využiteľnej energie v budove v zmysle zachovania cieľa Programu Slovensko, nie len zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov energie, ale aj zohľadňovať princíp prvoradosti energetickej efektívnosti“, z ktorého je Zelená domácnostiam financovaná.

Výška podpory je naďalej závislá od inštalovaného výkonu zariadení. Pre každé zariadenie je stanovená sadzba na inštalovaný kW s obmedzením pre maximálny výkon na byt v bytovom dome. V prípade inštalácie fotovoltických panelov môže byť maximálny podporovaný výkon do 1 kW na byt. Sadzba predstavuje 500 Eur/kW.

Základná sadza  bez zvýhodnenia  Zvýhodnená sadzba + 15 % *

Fotovoltické panely 

Sadzba €/kW    Max. príspevok           Sadzba€/kW   Max. príspevok

500 €/kW          max. 1kW na byt         575 €/k           max. 1 kW na byt

*Zvýhodnenie 15 % pre domácnosti v bytových domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá. (článok E, odsek 6 všeobecných podmienok)    

 V prípade bytových domov je však podporovaný výkon limitovaný aj ďalšími požiadavkami, ktoré sú uvedené v aktualizovaných podmienkach podpory, ktoré SIEA zverejnila 30. januára 2024. -> V bytových domoch bude poukážkami možné podporiť len taký inštalovaný výkon zariadení, ktorý pokrýva spotrebu energie zodpovedajúcu stavu po vykonaní úsporných opatrení.

Princíp prvoradosti energetickej efektívnosti v projekte zabezpečuje energetický audit, je pre bytové domy povinnou prílohou žiadosti o preplatenie poukážky. Úsporné opatrenia síce nemusia byť vykonané vopred, ale audítor má navrhnúť podporovaný výkon zariadenia na stav, ako keby boli zrealizované.

V prípade fotovoltických panelov sa budú tiež zohľadňovať možnosti úspor energie napríklad pri prevádzke výťahu, osvetlenia, prevádzke vlastnej kotolne alebo pri príprave teplej vody.

Predovšetkým s fotovoltickými inštaláciami súvisí nová zásadná podmienka, podľa ktorej musí energetický audit navrhnúť inštalovaný výkon tak, aby sa minimálne 80 % vyrobenej energie spotrebovalo v bytovom dome, akým spôsobom a na akom mieste bude vyrobená energia spotrebovaná nie je v podmienkach vymedzené.  

Základné podmienky podpory pre bytové domy ostávajú v zásade nezmenené.

  • poukážku môže požiadať spoločenstvo vlastníkov bytov alebo vlastníci zastúpení správcom.
  • Pomoc je určená iba pre domácnosti, preto bytový dom ani žiaden byt alebo nebytový priestor nesmú byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby, s výnimkou právnickej osoby, ktorou je obec alebo vyšší územný celok. Byt ani nebytový priestor nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu.
  • Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.
  • V bytovom dome pripojenom na systém centralizovaného zásobovania teplom nemôže dôjsť inštaláciou zariadenia k porušeniu podmienok skončenia odberu tepla podľa §20 Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.
  • Inštaláciu v bytových domoch, podobne ako pri rodinných domoch, musí vykonať oprávnený zhotoviteľ a inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr v termíne podania žiadosti o preplatenie poukážky.