Unsere Bestimmungen

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

adresovaná dotknutej osobe v súlade s čl. 14. November 2016/679 des Parlaments der Europäischen Union vom 27. April 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „ Nariadenie “)

Mit der transparenten und transparenten Spravodlivého Spracúvania Osobných údajov dotknutých osôb – fyzických osôb, ktorým je z shopu prevádzkovateľa prevádzkovaného v mobilnej aplikácii pod komerčným názvom „ALLAB“ dodá vaný tovar objednaný inou osobou napr. ako darček a pod. (ďalej len „ Služba “),Týmto prevádzkovateľ predkladá dotknutým osobám nasledujúce informácie:

 • Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb je spoločnosť ALLAB sro, so sídlom: Poriadie 305, 906 22 Poriadie, IČO: 54 056 071, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 42460/R, Telefonkontakt: +421 947 900 222 E-Mail: info@myallab.com(ďalej len „ Prevádzkovateľ “).

 • Identifikačné údaje a kontaktné údaje zodpovednej osoby Prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ ustanovil zodpovednú osobu na účely ochrany osobných údajov, Ktorou je: Milan Gbelec, so sídlom: Budmerice 1242, 900 86 Budmerice, Telefonkontakt: +421 947 900 222, E-Mail: info@myallab.com (Ihre Adresse lautet „ Zod povedná osoba “) .

 

 • Účely a právne základy spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na nasledujúce účely a na nasledujúcich právnych základoch:

 • Auf der Website des Händlers erhalten Sie eine mobile Mobilanwendung „ALLAB“, um die benötigten Objekte zusammenzustellen und die gewünschte Leistung zu erzielen fyzickou alebo právnickou osobou– právny základ čl. 6 od. 1 Pism. f) Nariadenia (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov sledovanýchPrevádzkovateľom). Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Gerät sind, können Sie die mobile Anwendung „ALLAB“ nur mit wenigen Klicks anfordern, bevor Sie mit der Anmeldung beginnen vykonala/zaplatila napr. Dies bedeutet, dass Sie sich vor der Einstufung Ihrer Daten nicht sicher sind ásielok tovaru v rozsahu nevyhnutnom na úspešné doručenie zásielky a spracovanie účtovných a daňových dokumentov.
 • na účely vedenia účtovníctva Prevádzkovateľom a plnenie zákonných daňových povinností Prevádzkovateľa – právny základ čl. 6 od. 1 Pism. c) Nariadenia, tj spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa ako prevádzkovateľa eshopu prostredníctvom mobilnej applikácie ALLAB (predávajúceho) vyplývajúcich najmä, ale no výlučne , zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 • Identifikácia príjemcu osobných údajov, resp. Kategorie-Prijemcov:

Sie erhalten eine zusätzliche Gebühr, wenn Sie eine vorläufige Zahlung erhalten, bzw. Hauptkategorie:

 • s Prevádzkovateľom spolupracujúce kuriérske spoločnosti a spoločnosti zo skupiny Packeta Group;
 • Advokát, všeobecné súdy SR, Testamentsvollstrecker, Notár;
 • Účtovník Prevádzkovateľa.

 • Tretie krajiny alebo medzinárodná organizácia, do ktorých Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje:

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 • Doba uchovávania osobných údajov:
 • osobné údaje spracúvané na účel dodania zásielky a plnenia zákonných povinností týkajúcich sa vedenia účtovníctva a plnenia daňových povinností uchováva Prevádzkovateľ po dobu vyplývajúcu z právnych predpisov or archívoch a Registrieren Sie maximal 10 Monate.

 

 • Kategorie Prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje v rozsahu

 • Meno a priezvisko,
 • bydlisko – adresa pre doručenie zásielky (v rozsahu ulica a číslo, PSČ, mesto/obec, štát),
 • mobiler Telefonkontakt,
 • v niektorých prípadoch emailovú adresu.

 

 • Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby:

Bevor Sie Ihren Computer aufladen, müssen Sie die mobile App von ALLAB verwenden, bevor Sie Ihren Computer aufladen.

 

 • Práva dotknutej osoby:

Ako dotknutá osoba máte

 • právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú (čl. 15 Nariadenia),
 • právo na opravu svojich osobných údajov (čl. 16 Nariadenia),
 • právo na vymazanie osobných údajov – tzv. právo na „zabudnutie“ (čl. 17 Nariadenia),
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia),
 • právo na prenosnosť osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy (čl. 20 Nariadenia).

Dies ist der Grund, warum Sie sich auf die Suche nach einer neuen Website machen müssen, in der Sie sich die Zeit genommen haben, in der Sie sich die Zeit genommen haben. 6 od. 1 Pism. f) Nariadenia.

Dies ist die erste Taktik, mit der Sie Ihre Freunde erreichen, die Sie brauchen, um Ihren Aufenthaltsort zu verlassen (wenn Sie sich auf den Weg machen, den Sie brauchen, um Ihre Freunde zu kontaktieren). Bitte senden Sie Ihre E-Mail-Adresse an info@myallab.com. Es ist nicht möglich, dass Sie sich auf eine lange Zeit verlassen, bevor Sie Ihre Unterkunft verlassen.

Bevor Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben, senden Sie bitte eine E-Mail-Adresse an info@myallab.com.

Bevor Sie sich mit den folgenden Informationen oder Informationen vertraut machen, müssen Sie sich mit der Zahlung Ihrer Daten befassen, weil Sie sich keine Sorgen darüber machen müssen, ob Sie sich für eine bestimmte Zeit oder eine Woche Zeit nehmen müssen. Sie haben die Möglichkeit, die Zeit vor der Fertigstellung des Monats zu verlängern. Vorherige Informationen über die Zeit, in der Sie sich die Zeit nehmen, die Sie brauchen, und die Zeit, die Sie brauchen, um Ihr Geld zu verdienen. Wenn Sie ein elektronisches Gerät benötigen, müssen Sie in Ihrem Unternehmen Informationen bereitstellen.

Wenn Sie nicht wissen, wie viel Zeit Sie brauchen, um Ihr Geld zu verdienen, müssen Sie sich über die Zeit oder die Zeit Ihres Lebens informieren obných údajov Slovenskej republiky.

Unverschämte und unentschlossene Privatpersonen sind in der Lage, eine unentdeckte Zeit zu verbringen, in der sie sich wohlfühlen. Wenn Sie nicht wissen, was Sie tun müssen, bevor Sie sich auf den Weg machen, müssen Sie sich die Zeit nehmen

· Sie erhalten Informationen und Informationen zur Erstverwaltung der Bevölkerung požadovaného opatrenia, alebo

· odmietnuť konať na základe žiadosti.

Zjavnú neopodstatnenosť žiadosti alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje Prevádzkovateľ.

Bevor Sie die erforderlichen Informationen erhalten, können Sie sich über die erforderliche Anzahl von Personen informieren, da die Anzahl der Personen, die Sie benötigen, höher ist.

 • Právo podať sťažnosť:

In der nächsten Phase, in der Sie sich auf eine Neuorientierung spezialisiert haben, müssen Sie sich die Zeit nehmen, bevor Sie eine neue Organisation besuchen, bevor Sie sich auf den aktuellen Stand der Dinge begeben alebo v mieste údajného porušenia. Dozorným organom v SR je Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, E-Mail: statny.dozor@pdp.dov.sk.

 • Automatische Profilierung:

Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb automatizovaným rozhodovaním, ani profilovaním.

 

 

 • Weitere Informationen vor dem Download:

Vorherige Informationen können nur auf elektronischem Wege bereitgestellt werden, wenn Nariadením inými prostriedkami, ein Katorých mit dotknutou osobou dohodne, verwendet wird. Sobald Sie Ihren Arbeitgeber informiert haben, informieren Sie sich bitte, bevor Sie ihn kontaktieren, und rufen Sie Ihren Arbeitgeber an.

V __________dňa _______

SOLAR FULL ROOF™ - hybridhouse

Zuschüsse für Haushalte

Für das neue Projekt Green Homes 2023-2029 stehen 151,6 Millionen Euro aus dem Slowakei-Programm zur Verfügung davon 58,1 Millionen Euro für die Installation von Ausrüstung in der Region Bratislava.

Mehr Info

Dotácie pre firmy

Radi Vám pomôžeme s očakávanou výzvou Zelená podnikom.Z tejto výzvy budú môcť podnikatelia získať až 70 tisíc EUR na fotovoltiku, solárne kolektory, tepelné čerpadlá a aj na samotné energetické audity, ktoré budú prílohou projektov.

viac info